Sebes – Investitii prin fonduri nerambursabile

0
215

INVESTIȚII PRIORITARE PENTRU CARE SEBEȘUL VA SOLICITA
FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Toate obiectivele de investiții pe care municipiul le va pune în practică cu ajutorul fondurilor europene sunt identificate în documentele programatice adoptate de către Consiliul Local :
⦁ Strategia de Dezvoltare Durabilă
⦁ Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Sebeș
⦁ Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă.

Obiectiv 1 – POR 2014-2020
AP 10 – Infrastructura educațională
Construire clădire nouă Liceul Tehnologic Sebeș
Investiția presupune constuirea unei noi clădiri cu o suprafață totală 5645 mp în care va fi organizat un proces de învățământ modern pentru toți cei aproximativ 1200 de elevi ai liceului.
Liceul Tehnologic Sebeș este una dintre cele mai mari unități de învățământ din județul Alba (1187 de elevi în anul școlar 2016-2017).
Domeniile pregătirii de bază sunt electronică și automatizări, economic, turism și alimentație, industrie textilă și pielărie, industrie alimentară.
Este de remarcat faptul că pregătirea tehnică este deosebit de căutată pe piața forței de muncă din zona Sebeș și din județul Alba, în unitatea școlară învață tineri din comunele din zonă, iar forța de muncă pregătită aici lucrează la agenți economici din tot județul.

Obiectiv 2 – POR 2014-2020
AP 10 – Infrastructura educațională
Transformare Clădiri Centrală Termică și Depozit de Carbune în Creșă și Gradiniță Valea Frumoasei
Investiția presupune constuirea unei noi clădiri cu suprafața de 969 mp.
Această unitate școlară va putea primi și educa până la 85 de copii, 25 antepreșcolari și 60 preșcolari. Unitatea nou înființată va fi dotată cu aparatură, mobilier, dotări pentru locuri de joacă și dotări aferente PSI.
În privința prognozelor pe termen mediu şi lung privind viitorii beneficiari ai investiției arătăm că în municipiul Sebeș (localitate cu mai mult de 32.500 de locuitori) nu există la ora actuală nici o unitate de tip creșă, în ciuda numeroaselor solicitări în acest sens venite din partea familiilor. De asemenea, locurile existente în grădinițele funcționale sunt insuficiente. Tendința demografică la nivelul municipiului este crescătoare.

Obiectiv 3 – POR 2014-2020
AP 3 ‐ Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Proiect piste biciclete și subtraversare Lancrăm
Proiectul prevede construirea de piste biciclete care să facă legătura între localitățile aparținătoare Petrești și Lancrăm, și cartierului Kogălniceanu, cu zona centrală și cu zona industrială a orașului. De asemenea, va fi construită o legătură pietonală și pentru biciclete între Lancrăm și Sebeș subtraversând Autostrada A1. Actualmente între Lancrăm și restul orașului se poate circula numai cu autovehicule. Tot prin intermediul proiectului vor și înființate și sisteme de închiriere a bicicletelor.

Obiectiv 4 – POR 2014-2020
AP 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public –  Proiect reabilitare/extindere sistem de iluminat public
Prin acest proiect Municipiul Sebeș intenţionează să extindă reţelele de iluminat public pe un număr de 7 străzi din municipiul Sebeş și localitatea Petreşti, acolo unde s-a extins perimetrul construibil şi au fost construite noi locuinţe, precum şi în zona unde s-au construit o serie de sedii sociale ale unor societăţi comerciale (str. Călăraşi, str. Augustin Bena).
Componenta de modernizare se referă la înlocuirea stâlpilor și a corpurilor de iluminat, cu unele moderne și economice, precum și la introducerea unui sistem de telegestiune a iluminatului public în scopul reducerii consumurilor energetice.

Obiectiv 5 – POR 2014-2020
AP 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Cladiri publice, Cresterea eficientei energetice a cladirilor Spitalului Municipal ”Sfânta Sofia” Sebes
Proiectul presupune reabilitarea termică a 3 clădiri ale Spitalului Municipal Sebeș (Clădirea principală, Secția Contagioase, Secția Psihiatrie – Petrești) în scopul reducerii consumurilor enegetice. Pentru îmbunătățirea considerabilă a eficienței energetice a clădirilor cuprinse în prezentul proiect sunt propuse lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, modernizarea instalației electrice principale, instalarea unor sisteme alternative de producere a apei calde menajere folosind surse de energie regenerabilă (panouri solare).

Obiectiv 6 – POR 2014-2020
AP 2 – Îmbunatațirea competitivitații întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 B – Incubatoare de afaceri.  Incubatorul de afaceri Sebeș
Se intenționează înființarea unui incubator de afaceri sectorial în domeniul producției de mobilier din lemn – sector prioritar identificat în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru.
În zona Sebeș această industrie este bine dezvoltată și are un important potențial de creștere în continuare. Incubatoarul de afaceri va fi creat pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor aflate la început de activitate. Firmele găzduite în Incubator vor beneficia de spaţii pentru producție și birouri, servicii de consultanţă, sprijin logistic necesar demarării activității. Incubatorul oferă un mediu prielnic dezvoltării afacerilor, prin facilitarea activităţilor de networking, a transferului de know-how şi prin acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate.
Firmele incubate vor avea ocazia de a participa la traininguri, seminarii şi conferinţe, de a primi asistență în realizarea strategiilor de afaceri, în scrierea de proiecte necesare atragerii de finanțare.

Obiectiv 7 – POR 2014-2020 –
AP 9 – Comunitați marginalizate (CLLD)
Proiect integrat POR + POCU – investiții în baza Strategiei pentru zonele marginalizate și adiacente
Prioritățile de investiții vor fi identificate de către Grupul de Acțiune Locală Sebeș. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală dedicată zonelor marginalizate din municipiu se va fundamenta pe identificarea corectă și declararea zonelor marginalizate prin realizarea unei analize diagnostic a nevoilor și problemelor populației
Strategia și planul de acțiune vor cuprinde o listă indicativă de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei și o alocare orientativă pentru fiecare din intervențiile care urmează să fie finanțate din POR și POCU, precum și din alte surse de finanțare naționale și internaționale.

Alte investiții semnificative cu sprijinul altor fonduri nerambursabile

Investiție Program de finanțare nerambursabilă/Finanțator
Construire clădire nouă la Spitalul Municipal Sebeș Compania Națională de Investiții CNI – în baza Ordonanței nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A
Reabilitarea centrului istoric al municipiului Sebeș Bugetul local
Canalizare Menajeră și Stație de Epurare, Sat Răhău, Municipiul Sebeș Programul National de Dezvoltare Locală – PNDL
Construire locuințe de serviciu în Municipiul Sebeș Programul Național Locuințe de Serviciu – HG nr. 719/2016
Reabilitare drumuri de exploatare agricolă PNDR 2014-2020